فرم مشاوره تخصصی استاد بوجارزاده

برای شروع مشاوره تخصصی پکیج انتخابی و پرداختی خود را تکمیل و ارسال کنید.

مشاوره چیدمان مکمل

(بعد از 48 ساعت برنامه مکملی ارسال می شود)

فرم پکیج کامل

( بعد از سه الی هفت روز برنامه کامل ارسال می شود )

برنامه برای هشت هفته تنظیم می شود و پس از هفته چهارم با ارسال عکس، وضعیت بدن شاگرد چک می شود.

تا زمان بررسی تخصصی وضعیت شما توسط شخص جناب بوجارزاده فایل آموزشی زیر را دانلود و استفاده نمایید.